Książka najlepszym przyjacielem

Nagrodzone zdjęcie konkursowe z edycji roku 2020. Kompozycja artystyczna składająca sie z książki, kawy, świec i kwiatów.

Gminna Biblioteka Publiczna w Kamionce Wielkiej zaprasza do udziału w drugiej edycji konkursu fotograficznego „Książka najlepszym przyjacielem – spędzam z nią wakacje!”. Na ciekawe fotografie czekamy do 6 września.


Regulamin wakacyjnego konkursu fotograficznego

Książka najlepszym przyjacielem – spędzam z nią wakacje!

 1. Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Kamionce Wielkiej, 33-334 Kamionka Wielka.
 2. Uczestnikami konkursu mogą być wszyscy Czytelnicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Kamionce Wielkiej oraz Filii bibliotecznych w Mystkowie i Kamionce Wielkiej, bez względu na wiek. Przez Czytelnika Biblioteki rozumie się osobę, która jest zapisana do Gminnej Biblioteki Publicznej w Kamionce Wielkiej lub do jej filii bibliotecznych.
 3. Cel konkursu:
  – Popularyzacja czytania jako formy spędzania wolnego czasu.
  – Rozwijanie kreatywności mieszkańców Gminy Kamionka Wielka i okolic (dzieci, młodzieży, dorosłych).
  – Promocja działalności Biblioteki w środowisku lokalnym.
 4. Zasady konkursu:
  – Konkurs polega na wykonaniu ciekawej fotografii z wakacji, na której będzie widoczna książka/książki wypożyczone w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kamionce Wielkiej lub filiach bibliotecznych.
  – Fotografia wykonana techniką dowolną (np. kolorowa, czarno-biała, sepia, itp.).
  – Zdjęcie powinno być zapisane w formacie jpg.
 5. Formy dostarczenia prac:
  – pocztą elektroniczną na adres e-mail: gbpkamionkaw@poczta.onet.pl, wpisując w tytule wiadomości: „Książka najlepszym przyjacielem – spędzam z nią wakacje!”.
  – Zdjęcia należy przesłać do 06 września 2021 r.
  – W treści e-maila z nadesłaną fotografią muszą być zawarte dodatkowe informacje, takie jak: tytuł zdjęcia, imię i nazwisko uczestnika konkursu, numer telefonu (w przypadku osób nieletnich – telefon do rodzica lub opiekuna).
  – Każdy uczestnik konkursu może przesłać tylko jedną fotografię.
 6. Udział w konkursie jest bezpłatny. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez uczestnika konkursu lub w przypadku osób nieletnich przez jego rodzica/opiekuna na przetwarzanie danych osobowych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Kamionce Wielkiej na potrzeby konkursu oraz w celach promocyjnych.
 7. Nadesłane zdjęcia zostaną opublikowane na stronie internetowej Biblioteki oraz na Facebooku.
 8. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją przez Uczestnika lub w przypadku osób nieletnich przez jego rodzica/opiekuna niniejszego regulaminu w całości.
 9. Zdjęcia ukazujące treści powszechnie uznane za niewłaściwe nie będą dopuszczone do konkursu.
 10. Kryteria oceny:
  – Jakość wykonanej fotografii;
  – Zgodność z tematem konkursu;
  – Oryginalność pracy.
 11. Ogłoszenie wyników i nagrody:
  – Oceny prac dokona jury powołane przez Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Kamionce Wielkiej.
  – Decyzje jury są ostateczne.
  – Laureaci miejsc I, II, III otrzymają nagrody rzeczowe.
  – Biblioteka zastrzega sobie prawo nadania wyróżnień dowolnej liczbie uczestników.
  – Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Kamionce Wielkiej.
  – Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o terminie i miejscu wręczenia nagród drogą telefoniczną lub pocztą e-mail do dnia 30 września 2021 r.
 12. Postanowienia końcowe:
  – Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
  – Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania niniejszego konkursu bez podania przyczyny.
  Dodatkowych informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Kamionce Wielkiej pod numerem telefonu: 18 445 66 32.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!


Pobierz Regulamin Książka najlepszym przyjacielem (PDF, 165 KB)