Deklaracja dostępności

Dostępność cyfrowa

Gminna Biblioteka Publiczna w Kamionce Wielkiej zobowiązuje się do zapewnienia dostępności swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:
https://biblioteka-kamionka.pl/

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-12-14.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-29.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • nie wszystkie zamieszczone na stronie dokumenty w formie plików PDF i skanów są dostępne cyfrowo w całości,
 • nie wszystkie zdjęcia opublikowane na stronie posiadają opisy alternatywne,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów, treści te są uaktualniane przy bieżącej obsłudze strony,
 • poprawienie dostępności wszystkich dokumentów na dostępne niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób
z niepełnosprawnościami:

 • możliwość powiększania wielkości liter,
 • możliwość włączenia wersji kontrastowej strony,
 • wyszukiwarka indeksująca treści na stronie,
 • możliwość przechodzenia między elementami strony za pomocą klawisza TAB,
 • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Strona nie posiada:

 • wersji tekstowej nie zawierającej żadnych grafik,
 • podświetlania elementów nawigacyjnych (tzw. focus) ułatwiającego osobom niedowidzącym korzystanie z witryny,
 • podstawowych informacji o Bibliotece w języku migowym dla osób z dysfunkcją słuchu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-15
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-27

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni.

Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Gminna Biblioteka Publiczna w Kamionce Wielkiej
 • Adres: 33-334 Kamionka Wielka 154
 • E-mail: gbpkamionkaw@poczta.onet.pl
 • Telefon: 18 445-66-32

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich (www.rpo.gov.pl).

Dostępność architektoniczna

Z uwagi na ograniczenia architektoniczne siedziba Gminnej Biblioteki Publicznej w Kamionce Wielkiej, 33-334 Kamionka Wielka nie spełnia wymagań Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Ułatwienia w zakresie dostępności architektonicznej:

 • 3 miejsca parkingowe dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych, odpowiednio oznaczone znakami poziomymi i pionowymi w pobliżu budynku biblioteki,
 • Istnieje możliwość wprowadzenia psa przewodnika/asystenta osoby niewidomej.

Filia w Mystkowie, 33-334 Mystków 477

Z uwagi na ograniczenia architektoniczne filia w Mystkowie, 33-334 Kamionka Wielka nie spełnia wymagań Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Ułatwienia w zakresie dostępności architektonicznej:

 • Istnieje możliwość wprowadzenia psa przewodnika/asystenta osoby niewidomej.

Filia w Kamionce Wielkiej, 33-334 Kamionka Wielka 162

Z uwagi na ograniczenia architektoniczne filia w Kamionce Wielkiej, 33-334 Kamionka Wielka nie spełnia wymagań Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Ułatwienia w zakresie dostępności architektonicznej:

 • Na parterze znajduje się wyznaczone miejsce do obsługi osób z niepełnosprawnością ruchową,
 • Istnieje możliwość wprowadzenia psa przewodnika/asystenta osoby niewidomej.

Pobierz deklarację dostępności:

Deklaracja-dostepnosci-GBP-w-Kamionce-Wielkiej.pdf