Razem zagrajmy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. „Razem zagrajmy” – oferta czasu wolnego dla mieszkańców LGD

objęta umową o przyznaniu pomocy na realizację projektu grantowego pn. „Wykreowanie atrakcyjnej oferty czasu wolnego dla dzieci, młodzieży i seniorów z obszaru LGD „KORONA SĄDECKA” zgodnie z umową nr 01840-6935-0620144/20 zawartą w dniu 27.11.2020 r. pomiędzy ZW, a LGD, mająca na celu wzmocnienie kapitału społecznego oraz zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańcom z obszaru LGD „KORONA SĄDECKA” poprzez organizację spotkań i turniejów szachowych oraz rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury poprzez zakup elementów do planowanych zajęć współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: organizacja 30 spotkań oraz 3 turniejów szachowych dla 100 mieszkańców z obszaru LGD „KORONA SĄDECKA” oraz zakup 1 sztuki betonowego stołu do gry w szachy i 2 sztuk szachownic z szachami ogrodowymi.